Регламент роботи ради

  Регламент Згурівської селищної ради встановлює порядок скликання і проведення сесії селищної ради (підготовку і розгляд питань), формування  і функціонування постійних і тимчасових комісій, депутатських груп, окремих депутатів, а також діяльність посадових осіб, яка визначена цим Регламентом.

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття 1. Правові основи діяльності Згурівської селищної ради

 

 1. Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” та інших законодавчих актів Згурівська селищна рада (далі селищна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє інтереси територіальної громади селища Згурівка, с. Леніне, Червоного відділку, наділена власною компетенцією, є юридичною особою.
 2. Порядок діяльності Згурівської селищної ради, її виконавчих органів і посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, цим Регламентом та іншими законодавчими актами.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Згурівської селищної ради

 

 1. Діяльність Згурівської селищної ради базується на принципах:

– народовладдя;

– верховенства права;

– законності;

– гласності;

– виборності;

– колегіальності;

– сполучення селищних і державних інтересів;

– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством;

– підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою селища Згурівка, с.Леніне, Червоного відділку;

– державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;

– судового захисту прав місцевого самоврядування.

 1. Гласність роботи ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань ради, поширення інформації про її діяльність в місцевій газеті, інших засобах масової інформації.

За рішенням селищної ради можуть проводитися закриті пленарні засідання.

 1. На пленарних засіданнях селищної ради і засіданнях постійних комісій можуть бути запрошені посадові особи підприємств, установ і організацій селища будь-якої форми власності.

4.Головуючий на засіданнях селищної ради або постійних комісій повідомляє депутатам про осіб, які присутні на засіданнях за офіційним запрошенням або викликом.

 1. Особи, які присутні на пленарних засіданнях селищної ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого відношення до того, що відбувається на засіданнях, і не порушувати порядок. У випадку порушення порядку вони після попередження за вказівкою головуючого на засіданні можуть бути видалені  з приміщення, де проводиться засідання.
 2. Робота Згурівської селищної ради ведеться українською мовою. Діловодство ради ведеться відповідно до діючого законодавства.

 

Стаття 3. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін та доповнень

1.Регламент селищної ради затверджується на пленарному засідання селищної ради більшістю голосів від загального складу депутатів селищної ради.

2.Контроль за дотриманням регламенту покладається на Згурівського селищного голову, секретаря селищної ради. Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

3.Зміни та доповнення до Регламенту Згурівської селищної ради вносяться на розгляд пленарного засідання селищної ради з ініціативи селищного голови, депутатів селищної ініціативи.

Рішення селищної ради про внесення змін та доповнень до Регламенту селищної ради приймається більшістю голосів від загального складу депутатів селищної ради.

 

Розділ ІІ Депутатська діяльність

 

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата Згурівської селищної ради

1.Депутат селищної ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Повноваження депутата селищної ради починаються з дня відкриття першої сесії селищної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Згурівською територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради.

2.Після набуття депутатом селищної ради повноважень йому видається значок та посвідчення депутата селищної ради.

3.Повноваження депутата селищної ради, обраного замість депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата селищної ради пленарному засідання селищної ради повідомлення Згурівської територіальної виборчої комісії про підсумки виборів.

1.4.Спори щодо набуття повноважень депутата селищної ради, вирішуються судом.

 

Стаття 5. Права та обов’язки депутата у Згурівській селищній раді та її органах

1.Депутат селищної ради є повноважним і рівноправним членом селищної ради – представницького органу місцевого самоврядування. Депутат селищної ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав та повноважень, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності селищної ради та її органів.

2.Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні селищної ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат селищної ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень. Кожний депутат у селищній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

3.Депутат селищної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

4.Депутат селищної ради має право:

– обирати і бути обраним до органів селищної ради;

– офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах;

– пропонувати питання до розгляду їх селищною радою та її органами;

– право виступу, з дотриманням умов визначених цим Регламентом, на пленарних засіданнях селищної ради, з усіх питань які розглядаються селищною радою;

– вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань селищної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

– вносити на розгляд селищної ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

– вносити на розгляд селищної ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

– висловлюватися щодо персонального складу утворюваних селищною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються селищною радою;

– порушувати питання про недовіру селищному голові, розпуск органів, утворених селищною радою та про звільнення посадових осіб виконавчих органів селищної ради;

– брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

– вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні селищної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних селищній раді, а також з питань, що входять до компетенції селищної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

– порушувати в селищній раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

– виступати на пленарних засіданнях селищної ради з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

– ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів після підписання їх головою та секретарем ради;

– оголошувати на засіданнях селищної ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

– об’єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту селищної ради.

Депутат селищної ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання селищної ради або її органу, в якому він бере участь.

Порядок реалізації зазначених прав депутатів селищної ради визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

5.Депутат селищної ради зобов’язаний:

– додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту селищної ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

– брати участь у роботі селищної ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

– виконувати доручення селищної ради, її органів, Згурівського селищного голови;

– розглядати пропозиції, заяви та скарги, що надійшли до нього безпосередньо або за дорученням селищного голови, уживати заходів до їх правильного і своєчасного вирішення, вести прийом громадян і щомісячно, за результатами прийому громадян, для узагальнення питань, їх систематизації та вирішення складає протокол, який передається до селищної ради не пізніше наступного дня після прийому громадян;

– інформувати їх про виконання доручень.

 

Стаття  6. Участь депутата селищної ради в пленарних засіданнях ради

 

 1. Депутат селищної ради зобов’язаний дотримуватися Регламенту селищної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради  і її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях ради. У випадку неможливості прийняття участі в пленарному засіданні, депутат не пізніше ніж за два дні до пленарного засідання сповіщає про це селищного голову через секретаря ради, а у випадку неможливості участі в засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.
 2. Депутат зобов’язаний зареєструватися перед початком засідання селищної ради. Реєстрація депутатів та запрошених, які прибули на сесію, починається не пізніше як за 30 хвилин до початку роботи сесії.
 3. У випадку пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень селищного голови, ради та її виконавчих органів, рада може звернутися до виборців із пропозицією про його відкликання. Участь депутата в пленарному засіданні ради визначається за даними реєстрації.
 4. Депутат селищної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить.

 

Стаття  7. Доручення виборців

 

 1. Виборці можуть надавати депутату селищної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей. Доручення мають бути підтримані більшістю учасників зборів та не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання селищної ради та її виконавчого комітету.
 2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття селищною радою або її виконавчим комітетом рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводиться депутатом селищної ради до відома селищної ради або її виконавчого комітету.
 3. Селищна рада та її виконавчий комітет аналізують доручення виборців та з урахуванням матеріальних, у тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів селищної ради.
 4. Депутат селищної ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі постійних комісій селищної ради. Депутат селищної ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду селищною радою та її виконавчим комітетом доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання.
 5. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється селищною радою.

 

Стаття 8. Депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання та порядок їх внесення

 

 1. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов’язаних із його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 2. Місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території відповідної ради, до яких звернувся депутат селищної ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.
 3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату селищної ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
 4. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані в селищі.
 5. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів у письмовій формі попередньо в порядку, передбаченому п.5. ст.15 цього Регламенту.
 6. Депутатські запити розглядаються окремим питанням порядку денного та оголошуються в скороченому варіанті головуючим.
 7. Органи або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього селищній раді і депутату селищної ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові селищної ради, який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
 8. Депутат селищної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів селищної ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

 1. Депутатське запитання – це спосіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату селищної ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 9. Депутатські групи (фракції) селищної ради

 

 1. Для розроблення загальних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються селищною радою або входять у її компетенцію, депутати в раді можуть по взаємній згоді утворювати депутатські групи і фракції на основі єдності поглядів або партійної належності .
 2. Депутати селищної ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи (фракції) за умов, якщо до їх складу входять не менше як три депутати селищної ради.
 3. Принципи функціонування депутатських груп (фракцій) не можуть суперечити основним принципам депутатської діяльності і місцевого самоврядування.
 4. Депутат може бути членом тільки однієї групи або фракції. Членство в депутатській групі (фракції) можливо тільки на добровільній основі.
 5. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу до неї депутатів, виходу або виключення з неї визначаються самою групою (фракцією). Вступ у групу (фракцію) і вихід з неї здійснюються депутатом шляхом подачі заяви на ім’я її керівника.
 6. Депутатська група (фракція) може бути утворена в будь-який час протягом терміну повноважень ради за рішенням зборів депутатів, що виявили бажання ввійти до її складу. Депутати, що входять до складу депутатської групи (фракції), обирають керівника, його заступника.
 7. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрована. Умовою реєстрації є надходження на ім’я селищного голови письмового повідомлення про утворення депутатської групи (фракції), підписаного персонально кожним депутатом групи (фракції) з вказівкою її назви, цілей, задач, персонального складу і партійної належності членів групи (фракції).
 8. Рішення про створення депутатської групи (фракції) доводиться до селищного голови.

9.Реєстрація групи (фракції) здійснюється шляхом оголошення головуючим на пленарному засіданні селищної ради документів, зазначених у попередніх пунктах.

 1. Про зміну в складі депутатської групи (фракції) її уповноважений представник письмово повідомляє селищного голову. Депутати, що заявлені в повідомленні, повинні персонально поставити підпис у підтвердження про свою згоду про ці зміни.
 2. У випадку, коли склад депутатської групи (фракції) стає менша чисельності ніж встановлена п.2., ст.9 вона через 15 днів втрачає свій статус, про що селищний голова інформує депутатів на черговому пленарному засіданні селищної ради.
 3. Діяльність депутатської групи (фракції) припиняється також у випадку прийняття рішення депутатами, що входять до її складу.
 4. Депутатські групи (фракції) попередньо обговорюють кандидатури на посади, компетенція затвердження яких відноситься до селищних рад.
 5. Кожна депутатська група (фракція) має право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного засідання селищної ради.
 6. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені селищної ради.
 7. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на селищного голову і керівників фракцій.

 

Стаття 10. Постійні комісії селищної ради

 

 1. Порядок створення постійних комісій, їх повноважень та порядок діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії та цим Регламентом.
 2. Кількість постійних комісій, назви, повноваження і їх функціональна спрямованість визначаються рішенням селищної ради за пропозицією селищного голови, виходячи з необхідності регулювання тих або інших сфер господарського та соціально-культурного розвитку селища.
 3. Депутат селищної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.
 4. Обрання голів постійних комісій відбувається після визначення і затвердження персонального складу постійних комісій. До складу постійної комісії повинно входити не менше трьох і не більше п’яти депутатів селищної ради.
 5. Члени постійних комісій селищної ради обираються списком після обговорення, шляхом відкритого голосування. Постійні комісії формуються депутатськими групами (фракціями) за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів.
 6. У разі необхідності можуть бути створені радою нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
 7. Постійні комісії селищної ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворити підкомісії за основними напрямками діяльності.
 8. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісій і підписуються головою комісії, а в разі відсутності – заступником або секретарем комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні та секретарем комісії.

 1. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності. Про день, час, місце проведення та порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи сповіщаються головою або за його дорученням секретарем комісії не пізніше, ніж за 3 дні до призначеного терміну.
 2. Засідання постійної комісії правомочні при наявності не менш половини від загального складу комісії.
 3. Усі питання в постійній комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
 4. Постійні комісії є підзвітними селищній раді та відповідальними перед нею.
 5. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені селищної ради.

 

Стаття 11. Порядок дострокового припинення повноважень депутата

Повноваження депутата селищної ради припиняється достроково у випадках передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів». Крім того селищна рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:
–    подання ним заяви про складення депутатських повноважень;
–    набрання   щодо   нього   законної   сили   обвинувальним   судовим вироком,  за яким  депутата засуджено  до  покарання,  не  пов’язаного  з позбавленням волі;
–    припинення ним роботи на території відповідної ради у випадку постійного проживання за її межами.

Питання про дострокове припинення повноважень депутата розглядається сесією ради.
Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до селищної виборчої комісії для вирішення нею питання про проведення виборів депутатів замість тих, які вибули.

Інформація про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради друкується у газеті «Панорама».

 

Розділ ІІІ. Органи та посадові особи Згурівської селищної ради

 

Стаття 12. Кількісний склад Згурівської селищної ради

 1. Згурівська селищна рада складається з 26 депутатів, які обираються громадою смт. Згурівка, села Леніне, Червоного відділка на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».
 2. Органами та посадовими особами селищної ради є:

– депутати селищної ради;

– постійні комісії селищної ради;

– селищний голова;

– секретар селищної ради;

– заступник селищного голови;

– виконавчий орган селищної ради.

 

Стаття 13. Селищний голова

 1. Згурівський селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади смт. Згурівка, села Леніне, Червоного відділка, який обирається на принципах загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування і здійснює повноваження відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші повноваження, якщо вони не віднесені до виключної компетенції селищної ради та виконавчого комітету селищної ради.
 2. Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, керуючого справами (секретаря) виконкому, голів постійних комісій селищної ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчого органу ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

10) оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

19) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

20) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

21) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 1. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 3. Селищний голова щорічно звітує відповідно селищній раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.
 4. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами або у місцевих засобах масової інформації.

 

Стаття 14. Секретар Згурівської селищної ради

 1. Секретар селищної ради обирається більшістю голосів депутатів Згурівської селищної ради на першій сесії нового скликання за пропозицією селищного голови з числа її депутатів шляхом таємного голосування та працює в раді на постійній основі.
 2. Секретар селищної ради:

1) скликає сесії селищної ради та її пленарні засідання, підписує протоколи пленарних засідань сесій селищної ради та у разі невмотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради скликає сесію;

2) у випадку відсутності селищного голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з поважних причин веде засідання ради та підписує її рішення;

3) повідомляє депутатів селищної ради про час і місце проведення сесії селищної ради та її пленарних засідань, питання, які передбачається внести на розгляд селищної ради за 10 днів;

4) організовує підготовку сесії селищної ради та її пленарних засідань, питань, що вносяться на розгляд селищної ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень селищної ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій селищної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам селищної ради у здійсненні їх повноважень;

8) організовує за дорученням селищної ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання офіційних документів селищної ради та забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням селищного голови або селищної ради інші питання, пов’язані з діяльністю селищної ради та її органів;

11) призначає день прийому депутатів селищної ради.

 1. Секретар селищної ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням селищної ради в порядку, визначеному законодавством.

 

Стаття 15. Заступник селищного голови

 1. Селищний голова може мати одного заступника з питань діяльності виконавчих органів ради.
 2. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів призначається та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.
 3. Заступник селищного голови може бути достроково звільнений з посади, з дотриманням вимог діючого законодавства України, за рішенням ради, яке приймається шляхом відкритого голосування, більшістю від загальної чисельності селищної ради. Питання про звільнення з посади заступника селищного голови може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради або селищного голови.

 

 

 

 

Стаття 16. Виконавчий орган селищної ради

 1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється селищною радою відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на строк повноважень ради.
 2. Виконавчий комітет селищної ради підзвітний і підконтрольний селищній раді, здійснює повноваження, які визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші вповноваження, надані селищною радою.
 3. Структура, загальна чисельність виконавчого комітету селищної ради затверджуються селищною радою за поданням селищного голови.
 4. На першій сесії нового скликання селищний голова вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету селищної ради.

 

Розділ IV. Організація роботи селищної ради

 

Стаття 17. Планування роботи селищної ради

 

1.Селищна рада здійснює свою діяльність відповідно до перспективного плану роботи ради, який затверджується селищною радою щорічно.

 1. Перспективний план роботи ради визначає головні напрямки діяльності селищної ради та її органів.

3.Організація виконання перспективного плану роботи ради покладається на голів постійних комісій селищної ради.

4.Пропозиції про уточнення або зміни до перспективного плану роботи розглядаються селищною радою за ініціативою депутатів, постійних комісій, виконкому селищної ради та селищного голови.
5. Поточне планування роботи селищної ради здійснюється на підставі планів роботи селищної ради на квартал, планів роботи постійних комісій з урахуванням поточного надходження документів, їх невідкладності та актуальності.

 

Стаття 18. Скликання сесії селищної ради, її пленарних засідань та засідань постійних комісій селищної ради

 

 1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається Згурівською територіальною виборчою комісією після обрання селищної ради в правомочному складі, її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує селищну раду про підсумки виборів депутатів селищної ради, селищного голови і визнання їх повноважень.
 2. Наступні сесії селищної ради скликаються селищним головою або за його дорученням – секретарем селищної ради. Сесії селищної ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. В разі невмотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати пленарне засідання селищної ради один раз на квартал, у випадку не скликання пленарного засідання у двотижневий строк з моменту внесення про це пропозиції не менш як третиною від загального складу депутатів селищної ради або виконавчого органу селищної ради, а також відповідно до доручення селищного голови сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради. У разі якщо селищний голова або секретар селищної ради у двотижневий термін не скликають сесії на вимогу однієї третини депутатів від загального складу селищної ради, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які становлять не менше як одну третину складу селищної ради, або постійною комісією селищної ради.

 

 1. Рішення про скликання сесії селищної ради доводиться до відома депутатів селищної ради і населення селища не пізніше як за 10 днів до першого пленарного засідання селищної ради, а у виняткових випадках, що потребують термінового рішення селищної ради, – не пізніше як за день до пленарного засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд селищної ради.
 2. Засідання постійних комісій селищної ради скликається секретарем ради за дорученням селищного голови не пізніше ніж за 5 робочих днів до першого пленарного засідання селищної ради.

 

Стаття 19. Позачергові сесії селищної ради

 1. Позачергові сесії селищної ради скликаються з ініціативи селищного голови, секретарем селищної ради (у випадку неможливості селищного голови з будь-яких причин скликати сесію ради) та не менше ніж однією третиною депутатів від загального складу ради.
 2. Позачергова сесія ради скликається для розгляду невідкладних питань або надзвичайних ситуацій.
 3. Позачергова сесія скликається не пізніше, ніж у триденний термін після подачі пропозиції по її скликанню. Рішення про скликання позачергової сесії доводиться до депутатів селищної ради за один день до відкриття сесії із зазначенням питань, що підлягають розгляду на сесії.
 4. При відсутності можливості скликання позачергової сесії селищної ради в термін, встановлений у пункті 3. цієї статті, селищний голова у тижневий термін письмово повідомляє ініціаторів порушення питання про скликання позачергової сесії, про прийняте ним рішення та про визначений термін скликання сесії.
 5. Документи позачергової сесії селищної ради видаються депутатам під час реєстрації.

 

Розділ V. Пленарні засідання селищної ради

 

Стаття 20. Формування порядку денного сесії селищної ради

 1. На розгляд сесії селищної ради вносяться питання, що належать до повноважень селищної ради, у тому числі інформація про хід виконання раніше прийнятих рішень, а також звіти органів і посадових осіб, що селищною радою відповідно створюються, обираються, призначаються або затверджуються.
 2. Пропозиції з питань порядку денного можуть вноситися селищному голові, секретарем ради, постійними комісіями селищної ради, депутатами, депутатськими групами (фракціями), виконавчим комітетом селищної ради.

У виняткових випадках додаткове питання до порядку денного може бути включене не пізніше, ніж за тиждень до пленарного засідання, при наявності проекту рішення, оформленого і погодженого відповідно до вимог цього Регламенту.

 1. Селищний голова формує порядок денний чергової сесії ради не пізніше, ніж за два тижні до пленарного засідання ради і видає відповідне розпорядження.
 2. Депутати ради, як правило, не пізніше ніж за 5 днів до пленарного засідання чергової сесії ради інформують секретаря селищної ради про свій намір виступити на пленарному засіданні ради із заявами, зверненнями, депутатськими запитами та надають тексти відповідних звернень, запитів, заяв.

 

Стаття 21. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні ради

 

 1. Проекти рішень селищної ради з питань, що вносяться на розгляд чергової сесії ради, оформлені відповідно до вимог діловодства ради та її виконавчого комітету, надаються їх ініціаторами секретареві ради не пізніше, ніж за 15 днів до пленарного засідання ради. Проекти подаються в паперовому вигляді та на електронних носіях (на дискеті).
 2. Комплект документів, необхідних для розгляду питання, повинен містити:

службову записку ініціатора щодо винесення питання на розгляд сесії селищної ради з обґрунтуванням необхідності ухвалення рішення;

узгодження (візування) проекту рішення із зауваженнями, що надійшли;

реєстр розсилки рішення (у випадку його прийняття).

 1. Проект рішення ради повинен містити:

назву, порядковий номер сесії; преамбулу (констатуючу частину) з посиланнями на відповідні законодавчі і нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів і підпунктів; резолютивну частину; додатки, довідки, аналітичні записки тощо ( якщо вони маються).

 1. Проекти рішень ради, що не підлягають вимогам Регламенту, до розгляду не приймаються.
 2. Секретар ради в 5 денний термін, але не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання доводить до відома постійні комісії про перелік проектів рішень селищної ради, які необхідно розглянути на засіданні постійних комісій з підготовкою відповідних висновків, що оформляються протоколами засідання комісій.

 

Стаття 22. Запрошені на сесію селищної ради

 

 1. На засідання ради можуть бути запрошені народні депутати України, депутати обласної ради, помічники-консультанти народних депутатів, депутатів обласної та районної рад, члени виконкому, керівники організацій та установ, підприємств усіх форм власності, представники політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації.
 2. Пропозиції щодо запрошених подаються секретарю селищної ради постійними комісіями, окремими депутатами, виконкомом селищної ради. На підставі цих пропозицій формується список запрошених і подається для погодження селищному голові не пізніше як за три дні до початку роботи сесії. У виняткових випадках список запрошених формується і подається на погодження селищному голові не пізніше ніж за добу до початку роботи сесії.
 3. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію. Для запрошених (у т.ч. представників засобів масової інформації) відводяться місця в залі засідань окремо від місць для депутатів.
 4. Запрошені особи не повинні втручатися в роботу сесії, зобов’язані дотримуватися порядку й виконувати вказівки головуючого. Запрошені, які допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, за рішенням ради зобов’язані залишити залу засідань.

 

Стаття  23. Пленарні засідання селищної ради

 

 1. Пленарні засідання селищної ради відкриває, веде і закриває селищний голова, а у випадку його відсутності – секретар ради.
 2. Головуючий на засіданні селищної ради:

– відкриває, закриває і веде засідання, повідомляє про перерви;

– організує розгляд питань, включених до порядку денного;

– вносить на обговорення проекти рішень селищної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу селищної ради;

– оголошує списки осіб, що записалися для виступів;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, називає наступного виступаючого;

– надає слово запрошеним на сесію;

– створює рівні можливості депутатам для обговорення питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує виконання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– виступає з офіційними повідомленнями та з інформацією на свій розсуд;

– оголошує письмові запити, надає депутатам слово для запитів і запитань;

забезпечує дотримання порядку в залі засідань;

– має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 Стаття 24. Порядок розгляду питань і прийняття рішень на пленарному засіданні ради

 1. Засідання селищної ради відкриваються і проводяться, якщо на них присутні більше половини від загального складу ради.

У випадку відсутності правомочного складу депутатів пленарне засідання ради переноситься на інший час.

 1. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним ранковим і вечірнім засіданнями. Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання.
 2. Селищний голова повідомляє депутатам про результати реєстрації депутатів, доводить до відома депутатів інформацію про присутніх запрошених осіб.
 3. Після обрання робочих органів пленарного засідання ради селищний голова вносить підготовлений проект порядку денного на голосування.
  5. Проект порядку денного сесії затверджується більшістю депутатів від загального складу ради.
 4. Питання затвердженого порядку денного за ініціативою селищного голови можуть розглядатися в іншій послідовності.
 5. До початку розгляду першого питання затвердженого порядку денного головуючий, при необхідності, надає коротку інформацію про селищні події особливої важливості і значимості. По інформації обговорення не проводиться.
 6. Рада розглядає питання на пленарному засіданні в загальному або спрощеному порядку.

У спрощеному порядку розглядаються питання, що не потребують обговорення на пленарному засіданні.

 1. Час для доповідей на пленарних засіданнях і для виступу в обговоренні надається згідно з установленим часовим регламентом.
 2. За результатами обговорень питань, винесених на розгляд ради, приймаються рішення.
 3. Рішення селищної ради (крім випадків, передбачених законом) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
 4. Під процедурними питаннями маються на увазі питання регулювання роботи на пленарних засіданнях. По процедурним питанням рішення селищної ради не оформляється, обговорення не проводиться.

До процедурних питань відносяться:

– час початку або закінчення пленарного засідання протягом робочого дня;

– час і тривалість перерв;

– надання слова депутатам або запрошеним після закінчення терміну суперечок без попереднього запису їх на виступ;

– продовження часу виступу понад час, установлений Регламентом;

– інші організаційно-технічні питання, що визначають спосіб розгляду виникаючих на пленарному засіданні проблем.

 1. Процедурні питання фіксуються в протоколі сесії селищної ради.
 2. Процедурні питання не вимагають їх попереднього обговорення у постійних комісіях селищної ради.
 3. Доручення, надані органам і посадовим особам селищної ради, її виконавчому комітету, з питань, які входять до їх компетенції, фіксуються в протоколі сесії селищної ради.
 4. Рішення селищної ради приймаються відкритим, таємним або поіменним голосуванням.
 5. Таємне голосування проводиться у випадках, законодавством України. Для проведення таємного голосування із числа депутатів селищної ради, обирається лічильна комісія у складі 3 осіб. Лічильна комісія здійснює підрахунок результатів таємного голосування.

Прізвище членів лічильної комісії обов’язково заноситься до протоколу відповідного пленарного засідання селищної ради.

 

Стаття 25. Часовий регламент засідань селищної ради

 

 1. Пленарні засідання селищної ради проводяться:

– ранкові                   з 10.00 до 13.00 годин;

– вечірні                    з 14.00 до 18.00 годин.

Час засідань може бути продовжений з ініціативи головуючого.

Перерви між засіданнями встановлюються на 15 хвилин через кожні дві години роботи.

Перерва на обід – з 13.00 до 14.00 години.

 

 1. Тривалість виступів:

– з доповідями і співдоповідями                                    до 30 хвилин;

– для інформації                                                               до 10 хвилин;

– для заключного слова                                                   до    5 хвилин;

– для пропозицій, пояснень                                             до    5 хвилин;

– у пункті порядку денного «Різне»                               до    5 хвилин.

 1. Загальний ліміт часу:

– на запитання до доповідача                                          до 30 хвилин

– на розгляд поправок                                                      до 30 хвилин;

– на дебати з питання про порядок ведення                   до 10 хвилин;

– на виступи по голосуванню                                          до 10 хвилин.

 1. Селищний голова, секретар ради і голови постійних комісій мають право брати слово для виступу позачергово.

 

Стаття 26. Порядок надання слова на пленарних засіданнях селищної ради

 

 1. По питанню, включеному до порядку денного, доповідає ініціатор, який підготував проект рішення. По проекту рішення може бути співдоповідь.
 2. Доповідачам можуть задаватись питання.
 3. За два дні до пленарного засідання ради запрошена особа, вправі звернутися до секретаря ради з проханням про надання йому слова по конкретному питанню порядку денного. Зазначені особи мають право виступити по обговорюваному питанню і тільки після виступу депутатів селищної ради.
 4. До голосування головуючий повідомляє число бажаючих виступити, і зачитує їхній список у порядку черговості виступів.
 5. Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми або його виступ повторює те, що вже оголошували інші оратори під час обговорення питання, що розглядається, і головуючий вважає, що селищна рада вже одержала по даному питанню достатню інформацію, він може звернутися до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.
 6. У випадку виникнення непередбачених обставин, екстремальних ситуацій або з інших причин, головуючий має право оголосити перерву за власною ініціативою або за вимогою не менш 10 депутатів.

Стаття 27.   Порядок голосування пропозицій селищною радою 

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні повідомляє про перехід до голосування.
 2. У випадку відсутності пропозицій до проекту рішення він ставиться на голосування “в цілому”. В іншому випадку проект рішення ставиться на голосування “за основу”. Якщо проект рішення не прийнятий, на голосування ставиться альтернативний проект рішення (у разі його наявності).
 3. На голосування ставляться всі пропозиції почергово.
 4. По закінченні голосування пропозиції головуючий ставить на голосування проект рішення “в цілому ”.
 5. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати.
 6. У випадку порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
 7. У виняткових випадках проводиться повторне голосування на наступному пленарному засіданні, якщо про це прийнято рішення ради.
 8. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, прямо передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Стаття 28. Процедура   проведення голосування на пленарних засіданнях     селищної ради

 

 1. На пленарних засіданнях ради рішення приймаються відкритим голосуванням.
 2. Після проведення голосування визначення його результатів здійснює лічильна комісія.
 3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.
 4. Результати голосування в повному обсязі фіксуються в протоколі пленарного засідання ради.
 5. Після закінчення підрахунку голосів головуючий повідомляє про результати голосування.
 6. У випадках, зазначених у пункті 18. статті 18 цього Регламенту, рішення ради приймається таємним голосуванням.
 7. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошується головою лічильної комісії.
 8. Видача бюлетенів депутатам здійснюється членами лічильної комісії безпосередньо перед голосуванням.
 9. Бюлетені для таємного голосування повинні містити необхідну для голосування інформацію.
 10. Перед таємним голосуванням проводиться перереєстрація депутатів. Кожному депутатові лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним депутатського посвідчення й особистого підпису в списку про одержання бюлетеня.
 11. Заповнення бюлетеня проводиться депутатом особисто в кабіні для таємного голосування. Депутат робить позначку у квадраті напроти варіанта, що він підтримує. Заповнений бюлетень опускається у виборчу скриньку для голосування.
 12. Недійсними вважаються бюлетені:

не  встановленого зразка;

у яких неможливо визначити волевиявлення депутата.

 1. Прізвища, додатково вписані в бюлетень, при підрахунку не враховуються.
 2. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, що підписуються всіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати голосування.
 3. У протоколі лічильної комісії зазначаються наступні дані:

– кількість депутатів, які присутні на пленарному засіданні ради;

– кількість депутатів, які одержали бюлетені для таємного голосування;

– кількість депутатів, що прийняли участь у голосуванні;

– кількість голосів, поданих «за» запропоновану кандидатуру;

– кількість голосів, поданих «проти» запропонованої кандидатури;

– кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

– результат голосування.

 1. Кандидат вважається обраним, призначеним або затвердженим, якщо в результаті таємного голосування він одержить більше половини голосів від загального складу ради.
 2. Головуючий на пленарному засіданні оголошує на підставі результатів таємного голосування рішення селищної ради без додаткового голосування.
 3. Поіменне голосування проводиться за вимогою простої більшості присутніх на сесії депутатів.
 4. Перед поіменним голосуванням проводиться перереєстрація депутатів. При поіменному голосуванні оголошується перерва на 20 хвилин, під час якої депутати повідомляють лічильну комісію про свій вибір: «за», «проти» або «утримався». При повідомленні депутат надає своє посвідчення.
 5. Результати поіменного голосування оголошуються головою лічильної комісії і фіксуються в протоколі сесії.

 

Стаття 29. Оформлення рішень селищної ради

 

 1. Прийняті рішення ради протягом трьох днів після проведення пленарного засідання ради оформляються керівниками виконавчих органів ради, іншими посадовими особами, депутатами, що готували проект.
 2. Рішення селищної ради друкуються на фірмових бланках ради.
 3. Оформлені тексти прийнятих рішень та додатки до них, направляються секретареві ради.
 4. Рішення ради підписуються селищним головою.
 5. Рішення ради в 5-денний термін з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і винесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, про що в цей же термін сповіщається секретареві ради.
 6. Якщо рада у двотижневий термін з моменту надходження повідомлення про призупинення рішення відхилила зауваження селищного голови і підтвердила своє рішення голосами двох третин депутатів від загального складу таке рішення ради набирає сили.

При незгоді з даним рішенням селищний голова має право опротестувати його в суді.

 1. Рішення ради процедурного характеру, що стосуються внутрішньої діяльності ради та її виконавчого органу, та рішення індивідуально-правового характеру набирають сили з моменту їх прийняття.
 2. На прохання депутата селищної ради протягом 5 робочих днів видавати прийняте і оформлене рішення.

 

Стаття 30. Протоколи сесії селищної ради

 

 1. Засідання селищної ради протоколюються. Протокол підписується головуючим на сесії.

У місячний термін з дня закінчення пленарного засідання оформлюється протокол сесії, що повинний цілком і точно відбивати хід обговорень і містити інформацію, зазначену в пункті 5. цієї статті.

 1. Протокол засідання селищної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та ухвалення рішення селищною радою.
 2. Засідання ради протоколюються працівниками селищної ради.
 3. У протоколі фіксуються:

місце, дата та час проведення сесії;

прізвище, ім’я, по батькові головуючого на засіданні;

кількість депутатів, що є присутніми на сесії;

запрошені на засідання сесії;

питання порядку денного, внесені на розгляд;

усі питання, винесені на голосування;

повні результати голосування;

прийняті рішення.

 1. Протоколи сесії зберігаються у секретаря селищної ради протягом скликання.

Стаття 31. Дисципліна й етика пленарних засідань селищної ради

 

 1. На засіданнях селищної ради виступаючий не повинен використовувати образливі висловлювання, непристойні слова, призивати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких  висловлювань і закликів, припинити його виступ, а у випадку повторного порушення позбавити його права виступу на даному засіданні.
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого, останній повинен негайно зупинити свій виступ. У випадку невиконання цієї вимоги головуючий на засіданні може припинити його виступ.

3 Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не по обговорюваному питанню, головуючий після попередження позбавляє його слова.

 1. Під час засідання селищної ради депутати не повинні заважати виступаючому і слухачам діями, що перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, демонстраційним уставанням і т.п.).
 2. Якщо депутат своїм поведінкою заважає проведенню засідання селищної ради, головуючий на засіданні після повторного персонального попередження   і заклику до порядку, за згодою більшості від числа присутніх на засіданні депутатів, пропонує депутатові залишити зал до кінця засідання.
 3. При виникненні ситуації описаної в попередньому пункті, селищна рада відносною більшістю депутатів може прийняти рішення про позбавлення права участі такого депутата в пленарних засіданнях даної сесії.
 4. У випадках систематичного порушення депутатом дисципліни й етики пленарних засідань, так само як і норм моралі, селищна рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата.

9.Головуючий на засіданні не вправі порушувати Регламент, коментувати   і давати оцінки виступам депутатів.

 

Стаття 32. Контроль за виконанням рішень селищної ради

 

 1. У кожному рішенні ради, як правило, зазначається постійна комісія, на яку покладається контроль за його виконанням, виконавець та термін виконання рішення.
 2. Відповідно до визначених у рішенні термінів постійна комісія заслуховує інформацію про хід його виконання. Інформація про хід виконання рішення готується відповідним структурним підрозділом селищної ради, на який покладено виконання цього рішення. Після заслуховування такої інформації постійна комісія вправі внести пропозиції селищній раді, а саме:

зняти рішення з контролю як виконане;

продовжити термін контролю;

скасувати рішення;

внести зміни та доповнення до рішення;

прийняти додаткове рішення.

 

Стаття 33. Повноваження селищної ради щодо підготовки проекту регуляторного акта

 

 1. Планування діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи селищної ради.
 2. Рішення селищної ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд селищної ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.
 3. Організація реалізації покладених на селищну раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на постійну комісію селищної ради з питань роботи АПК, соціального розвитку села, земельних відносин, екології, природоохоронних заходів, приватної власності, підприємницької та інвестиційної діяльності (далі – відповідальна постійна комісія).
 4. Відповідальна постійна комісія забезпечує планування діяльності селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, у тому числі шляхом узагальнення пропозицій, отриманих від розробників проектів регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відповідальної постійної комісії не пізніше 15 листопада поточного року.
 5. За рішенням селищної ради до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів можуть вноситися зміни.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому засобі масової інформації не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

 1. 6.Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду селищної ради покладається на розробників проектів.

 

Стаття 34. Розгляд проекту регуляторного акта

 

 1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником у порядку та строки, встановлені в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», готується аналіз регуляторного впливу.

Розробник проекту регуляторного акта в порядку та строки, встановлені в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднює повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторного акта за рахунок власних коштів.

 1. Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливуподаються до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку – один місяць з моменту отримання відповідальною постійною комісією проекту рішення від розробника.

 1. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, голови селищної  ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради без аналізу регуляторного впливу. У цьому випадку  висновки про відповідність проекту регуляторного акта готуються тільки на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.
 3. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в селищній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.
 4. При розгляді на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 35. Відстеження результативності регуляторного акта

 

 1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, забезпечується виконавчим апаратом селищної ради.
 2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого селищною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії селищної  ради.
 3. Селищна рада заслуховує щорічний звіт голови селищної ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим органом селищної ради.

Відповідальна постійна комісія селищної ради готує і попередньо розглядає питання про звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до компетенції постійних комісій селищної ради.

Щорічний звіт голови селищної  ради публікується в друкованому засобі масової інформації.

 1. Регуляторні акти, прийняті селищною радою, оприлюднюються в друкованому засобі масової інформації не пізніш, як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
 2. Інформація про здійснення регуляторної діяльності селищною радою розміщується в друкованому засобі масової інформації.

 

Стаття 36. Погодження проектів рішень ради з територіальним  відділенням Антимонопольного комітету України

 

 1. Обов’язковому погодженню з територіальним відділенням Антимонопольного комітету України підлягають проекти рішень ради з питань:

–  затвердження концепцій комплексних програм стосовно розвитку галузей, селища, окремих секторів економіки;

–  затвердження галузевих та селищних програм ринкових перетворень, демонополізації економіки, підтримки підприємництва, залучення іноземних інвестицій, місцевих програм приватизації тощо;

–  реструктуризації управління у відповідних галузях народного господарства або економікою селища;

–  регулювання підприємницької діяльності, зокрема, встановлення обмежень на провадження окремих її видів, в тому числі шляхом прийняття правил та умов ліцензування тощо;

–  приватизації, корпоратизації, оренди, управління і розпорядження майном, у випадках, передбачених законодавством;

–   надання, обмеження або скасування податкових та інших  пільг, дотацій   і   субсидій для  суб’єктів господарювання, здійснення санацій;

–  встановлення порядку визначення цін і тарифів, граничних нормативів рентабельності для об’єктів антимонопольного регулювання;

–  інші рішення, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

 

Стаття 37. Заключні положення

 

 1. Всю роботу щодо організаційного забезпечення селищної ради здійснює секретар ради з відповідальним працівником селищної ради, які надають допомогу депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам.
 2. Працівники селищної ради всебічно сприяють депутатам, постійним  і тимчасовим комісіям, робочим групам у здійсненні їх повноважень в порядку  і межах, передбачених законодавством.

 

Секретар ради                                 Л.С.Стратілат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Січ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930